Media releases

Mohlahlobikakaretso o tlaleha mokgwa wa tshebetso o bonahalang, o bile o ntlafatsa diphetho tsa tlhahlobo ya dibuka tsa mmuso wa selehae wa ditjhelete

CAPE TOWN – Nyollelo e bonahalang ya palo ya bomasepala le mafapha ikemetseng a masepala a fumaneng pehelo ya matlotlo e hlwekileng eo ho se nang letho le fumanweng le le phoso (e yeng e tsejwe e le "hlahlobo ya dibuka e hlwekileng") ka selemo sa ditjhelete sa 2013-14, ke mohato o kgahlisang o lebisang pusong e kgabane ya mesebetsi yohle ya lekala la naha la Afrika Borwa, mohlahlobikakaretso, Kimi Makwetu (AG) o hlalositse jwalo kajeno.

Click here to download the full article

Related

Share

Post a Comment