Media releases

RSS

UMcwaningimabhuku-jikelele ubika okuyela ebungconweni okuphawulekayo maqondana nemiphumela yokucwaningwa kwamabhuku ezimali zohulumeni basekhaya.

EKAPA – Umcwaningi-mabhuku-jikelele, uKimi Makwetu, uthe izolo, kuyisinyathelo esincomekayo maqondana nokuphatha okuhle emkhakheni womphakathi eNingizimu Afrika, ukwanda okuphawulekayo kohulumeni basekhaya nemisebenzi yawohulumeni basekhaya abamukele imibono yokucwaningwa kwamabhuku ezimali ngokungekho ezingeni, eyayingakhombisi imiphumela yocwaningo onyakeni-zimali 2013-2014.
Read More

Auditor-general reports a noticeable, improving trend in local government audit results

CAPE TOWN – The noticeable increase in the number of municipalities and municipal entities that received financially unqualified audit opinions with no findings (commonly known as a “clean audit”) in the 2013-14 financial year is a laudable step towards wholesale good governance for South Africa’s public sector, the auditor-general (AG), Kimi Makwetu, said today.
Read More
Page 4 of 10 [4]